Názor: BOD ZE ZASTUPITELSTVA

, autor:
BOD ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo města

Rožnova pod Radhoštěm

 

 

1.

Název podání

Odvolání   místostarosty A. Vychodila

2.

Pořadové číslo/   datum zasedání

30.10.2012

3.

Předkladatel

Opoziční zastupitelé;   jmenovitě K. Gardaš, R. Janča, I. Jelínek, P. Jelínek, D. Koňaříková, B.   Mikolajková, L. Rousová, F. Šulgan

4.

Zpracovatel

Libuše Rousová

5.

Tisk projednán

Ano

6.

Soulad   s právními předpisy a vnitřními normami města

§ 84 odst. 2 písm. m) zákona   č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

7.

Soulad s rozpočtem města

-

8.

Podpora

Veřejná podpora

ANO-NE

Podpora de minimis

ANO-NE

9.

Soulad se   strategickými dokumenty města

 

10.

Obsah

.

11.

Následné rozhodnutí

 Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města odvolává v souladu s § 84, odst.2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, z funkce 1.místostarosty města pana Aloise Vychodila.

 

Důvodová zpráva:

Pan Alois Vychodil speciálně zastřešuje a nese politickou odpovědnost mimo jiné za odbor investic, projektového řízení a životního prostředí.

Dne 22.6.2010 byl pod jeho gescí předložen zastupitelstvu města k schválení projekt realizace výstavby Jurkovičovy rozhledny. Tento projekt byl zastupitelstvem města schválen s rozpočtem ve výši 12.133.027,-Kč  s podmínkou spolufinancování akce z dotace. Financování projektu bylo navrženo krytím dotace ve výši 85%, tj. 8.594.227,60,-Kč z částky 15% na spolufinancování projektu, což je 1.516.628,40 Kč a z DPH projektu, tj. 2.022.171,20 Kč. Samotné DPH však nebylo součástí rozpočtu v projektové žádosti, neboť měl být uplatněn jeho odpočet. Navíc se město zavázalo, že vyčlení ze svého rozpočtu každoročně částky na krytí výdajů spojených s provozem. Zastupitelstvo bylo ujištěno odpovědným místostarostou, že žádné další prostředky nebude muset město do projektu vynakládat.

 

Během realizace projektu se vynořila řada závažných problémů (výstavba rozhledny v místě, kde stromy převyšují výhled, nedořešení protipožárních opatření, přístupových cest, pokuty ÚHOS v souvislosti s výběrem dodavatele apod. a NOVĚ potřeba vybudovat cestu pro IZS a systém hlídání požární vody), které celou akci zpochybňují a ukazují na naprostou nepřipravenost projektu, která nyní vyústila v potřebu dalších finančních prostředků z rozpočtu města místo toho, aby se řešily skutečné potřeby občanů města.

 

Další závažná pochybení, která vlivem neschopnosti místostarosty pana A. Vychodila ožebračují město a nesmyslně vytahují peníze z kapes daňových poplatníků.

 

Výběrové řízení na dodavatele stavby:

 

Při hodnocení nabídek byla dána váha na cenu jen 60%!!! Dalších 10% bylo dáno na lhůtu plnění. Vyřazeny byly firmy s výrazně nižšími nabídkami na základě neprokázání splnění kvalifikace, při čemž UHOS prokázal nerovnost v přístupu k uvedeným podmínkám.

 

Za vítěze byla vyhodnocena firma Commodum, s.r.o s nabídkou 10.418.870,-Kč s dodáním stavby do 52 týdnů.

 

-       Byl uzavřen dodatek na vícepráce na částku 271.485,-Kč

-       Byla prodloužena realizace stavby na 56 týdnů

Lze tedy dovodit:

 

a)    Výběr dodavatele:

 

Pokud by bylo postupováno transparentně a rovně se všemi zájemci, nemusela být vyřazena firma BS Vsetín s.r.o. s nabídkou 7.198.251,-Kč vč-. DPH. Město mohlo ušetřit na veřejných výdajích částku ve výši 3.220.619,-Kč.

 

Souhlasem s prodloužením termínu dodávky stavby a zvýšením ceny město dále zpochybnilo uvedené výběrové řízení. Při přepočtu těchto nových parametrů by bylo vítězství společnosti Copmmodum, s.r.o. v této soutěži zpochybněno.

 

Nelze se dále odpoutat od skutečnosti, že společnost Commodum s,r.o, veřejně financovala a podporovala předvolební kampaň ODS ve městě. Prosazování této společnosti místostarostou za ODS a výše uvedenými možnými pochyběními nelze vyloučit „politickou splátku“ za podporu ve volbách.

  1. Vlastní realizace stavby a finanční      náklady

Při realizaci stavby byly další náklady přesunuty na společnost Městské lesy s.r.o a to minimálně za práce při úpravě pozemků kolem rozhledny.

  1. Další náklady ¨

Nepřipravenost projektu nyní vyvolává potřebu dalších finančních prostředků, komunikace, kácení stromů apod, Lze očekávat, že tyto náklady budou dosahovat částky více jak 2 mil.,-Kč.

Tato velmi závažná pochybení zcela jasně dokladují, že pan Vychodil není hospodářem ve vlastním městě a je nutné, aby již konečně nastala doba politické odpovědnosti a to je vyvození konkrétní odpovědnosti konkrétní osoby. Na základě osobní odpovědnosti pana Vychodila při realizaci této akce a s vědomím finančních ztrát města je navrženo odvolání z funkce 1. místostarosty.

viz Rozhodnutí UHOS v archivu Rožnovského prostoru


Autor: Libuše Rousová

Jen slova spojená s činy jsou důvěryhodná.