Odbor životního prostředí zahájí kontroly

, aktualizováno:

 Už více než rok vyzývá rožnovská radnice občany města a další vlastníky nemovitostí k připojení rodinných domů a dalších objektů na novou kanalizaci vybudovanou v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.

Město Rožnov pod Radhoštěm finančně přispívá na vybudování kanalizačních přípojek ve výši 150,- Kč na 1 m vybudované přípojky s tím, že občany v těchto dnech znovu adresně vyzval k napojení jejich domků a dalších objektů.

Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov současně upozornil na zahájení kontrol likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů a rodinných domů v rámci vodoprávních dozorů.

„Kontrolovat budeme to, zda likvidace odpadních vod z objektů a rodinných domků je řešena v souladu s platnou legislativou, tedy především se zákonem o vodách. Při likvidaci odpadních vod v domovní čistírně odpadních vod nebo v biologickém septiku s platným povolením k nakládání s vodami, vydaným vodoprávním úřadem, budeme kontrolovat, zda vlastník provádí rozbory vypouštěných odpadních vod v rozsahu a četnosti dle vydaného povolení. Při akumulaci odpadních vod v bezodtokové jímce na vyvážení povolené stavebním úřadem se zaměříme na doklady o vývozu jímky oprávněnou organizací," upozornila vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rožnov Marie Hrabovská.

„V případě, že objekt není napojen na obecní splaškovou kanalizaci a likvidace odpadních vod z objektu či rodinného domku není v souladu s platnou legislativou, vystavuje se majitel nebezpečí uložení sankčního postihu," doplnila Marie Hrabovská.

Aktuálně má podánu žádost o příspěvek města (nikoliv žádost o připojení) cca 185 osob z necelých 400.


Autor: