Vyhlášení stavu sucha. Zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků

, aktualizováno:
Vyhlášení stavu sucha. Zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, na základě doporučení správce povodí a správce významného vodního toku Rožnovské Bečvy - Povodí Moravy, s.p., Brno a aktuálního stavu na vodních tocích vyhlásil v pondělí 20. 8. 2018 stav sucha a zakázal nakládání s povrchovými vodami (odběr) z vodních toků na celém území města Rožnov pod Radhoštěm ve veřejném zájmu, z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, extrémně vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí.

„Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Současná mimořádná situace si vyžádala bezodkladné vydání tohoto opatření vodoprávním úřadem," uvedla vedoucí OŽP Marie Hrabovská.

„Od pondělí 20.8.2018 je zakázáno odebírat povrchovou vodu z vodních toků na celém území města Rožnov pod Radhoštěm za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel, a to až do odvolání," doplnila Marie Hrabovská s tím, že pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, tj. zejména dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku a zákaz odběru vody v případě, kdy je zakázáno obecné nakládání s vodami. 

„V současné době již minimální zůstatkový průtok na vodních tocích nastal, tudíž i u těchto platných povolení je rovněž odběr zakázaný," uzavřela Marie Hrabovská.

Zatím poslední stav sucha byl vyhlášen 20.7.2017 a trval do 5.9.2017.


Autor: