VIDEO: Zasedání zašovských zastupitelů ze dne 11. února 2014

, aktualizováno:

1. část

00:00 Bod 1. zahájení, přítomno je 11 zastupitelů, omluveni jsou Ing.Měsíc, Ing.Čáň, Ing.Frňka a p.Novák. Schvalování programu - předchází diskuze ohledně pořizování videozáznamu, který nepořizuje obecní kamera. Zastupitel pan Mézl vznáší námitku proti videozáznamu, paní starostka to dále řeší, reaguje p.Bolek, k argumentaci paní starostky se připojují zastupitelé p.Vančura a Trčka

13:40 schválení programu (starostka informuje o bodech, které následně neschvalují jako body programu doplnění webu obce - povodňový plán aj.,dále ohledně projektu návsi), 

16:40 určení zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise

17:21 Bod 2. kontrola plnění z minulého zastupitelstva na minulém zastupitelstvu nebyl uložen žádný úkol, ale je tu záležitost z 15. zasedání - to je záležitost ohledně zaplavování pozemku dešťovými vodami ve Veselé  

18:55 Bod 3. - Zastupitelstvo - navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva - schváleno

25:13 Bod 4. - Finanční záležitosti - rozpočtové změny - neuhrazené faktury na KIC, - Bytové hospodářství - oprava bytu - došlá faktura za práce v loňském roce - Dům služeb - opravy prostorů po vystěhování knihovny - přednáší člen rady p.Těhan - záměr na pronájem MAS Rožnovsko. Je tu záměr na rekonstrukci sociálního zařízení, (změny dispozice příček, rekonstrukce ÚT + kotel, teplá voda,celk. náklady, cca 250.000,- Kč.

36:10 Diskuze o rozpočtových změnách

45:50  Schválení rozpočtových změn

45:03 Bod 5. Různé. - schválení přísedícího u okresního soudu na Vsetíně - p.Josef Randýsek na období 2014-2018

48:08 Informace - Valašské vodohospodářské - VaK Vsetín, nominace na Valnou hromadu Valašské vodohospodářské a.s. (konání cca duben 2014) - nominace místostarosty p.Kubrického, náhradník - pan Těhan

 

2. část

00:00 VaK vsetín VV - dotazy zastupitel pan Maliňák, diskuze ohledně částky 300.000,-, kterou obec musela zaplatit fú za převodu majetku na Vak

08:20 návrh termínu další schůze ZO - 15. duben 2014 - do Veselé (původní návrh březen zrušen)

 

3. část

Závěr