VIDEO: Zasedání zašovských zastupitelů ze dne 2. září 2014

, aktualizováno:

část I.

00:00 Bod 1. - Zahájení
přítomno 11 zastupitelů, omluveni p.Frňka, p.Měsíc, p. Maliňák, (p.Kubrický přijde)
dotaz k programu zastupitel p. Trčka (žádost ze dneška zamítnuto)
zastupitel p.Bumbala návrh na přednostní projednání bodu 6.8 (žádost p.Prince)
přesunul do bodu 3. - schváleno

03:25 schválení programu

03:40 zapisovatelka p.Vykoukalová, ověřovatelé zápisu p.Krčmář,p.Těhan

04:00 schválení návrhové komise předseda p.Vančura, p.Koláček a p.Bumbala

04:25 Bod 2. - kontrola plnění usnesení z minulého zasedání - na minulém nebyly uloženy žádné úkoly
(zůstává úkol ze zas. č.15 z 03/2013, ohledně zaplavování pozemku ve Veselé)

05:30 (přesunuto přednostně) Bod 3. - žádost p. Prince a dalších vlastníků o řešení příjezdové komunikace k rodinným domům

24:55 Bod 4.(původně bod 3.) Obecně závazná vyhláška o zákazu hracích přístrojů v obci
p.starostka informuje, že původní vyhláška 3/2006 má být zrušena jinou vyhláškou
(existující vyhláška 1/2011),schválení nové OZV 1/2014

26:20 Bod 5. - MAS Rožnovsko - schválení zařazení obce Zašová do území působnosti integrované strategie MAS
dotaz p.Bumbala-odpovídá p.starostka, dotaz p.Trčka, hovoří p.manažer MAS p.Neuman, dotaz p.Kubrický- odpovídá p.Neuman

33:00 Bod 6. - Finanční záležitosti

33:10 6.1 - plnění rozpočtu 01-07/2014 -hovoří p.Daňková
dotaz p.Trčka k ČOV -odpovídá p.Daňková- splátka čisté řeky bečvy - kanalizace Veselá

34:05 6.2 - schválení závěrečného účtu SOMV (Sdružení obcí mikr.Vsetínsko) a dále mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

35:10 6.3 - rozpočtové změny č. 8.-10. viz schválení radou obce
dotaz p.Trčka k místnímu rozhlasu (souč.RZ 9.,10. -odpovídá p.Daňková,p.Těhan,p.Novák - vybíjejí se baterie, platby oprav,

39:00 RZ č.11 - dotace na náves Z ROP - p.Dańková informuje (plánovaná výše dotace 75-85%)
dotaz p.Bumbala ohl.nástěnek,odpovídá p.starostka
dotaz p.Bolek ohledně nájmu spolkům za vývěsní skříňky- odpovídá p.starostka
dotaz p.Trčka - p.starostka odpovídá - jsou u návsi vícepráce a méněpráce, chyby projektanta při sestavení rozpočtu-neodpovídá projektu
úpravy skladby komunikací, dotaz p.Bolek k travnatým plochám - odpovídá p.starostka
paní Daňková doplňuje o (chodníky na Luhách levněji,)

49:50 schválení rozp.změny č.11 -schváleno
6.4 - žádosti o finanční příspěvek

50:00 6.4.1 - žádost římskokatolické farnosti Zašová o příspěvek 100 tisíc (na opravu krovu, později pozměnněno na rozdělení
na opravu krovu v Zašové a vybudování chodníku na hřbitově okolo kostela ve Veselé, p.Kubrický doplňuje, že projekt byl vyhotven zdarma p.Š., chodník se právě dělá)

56:05 6.4.2 - žádost ZUŠ B-art o.p.s. o mimořádný neinvestiční příspěvek - informuje p.Daňková

 

část II.

00:00 Bod 6.4.2 - žádost ZUŠ B-art o.p.s. o mimořádný neinvestiční příspěvek - informuje p.Daňková

 

část III.

00:00 Bod 6.4.2 - žádost ZUŠ B-art o.p.s. o mimořádný neinvestiční příspěvek - informuje p.Daňková

05:10 schválení rozpočtové změny č.12 - (příspěvky fara Zašová,Veselá, B-art)

05:35 schválení navýšení pokladního limitu OÚ

06:15 dopravní obslužnost - autobusová linka navýšení příspěvku pro rok 2015
diskuze p.Novák,Krčmář,p.Daňková,p.starostka,p.Bolek

18:20 schválení navýšení fin. příspěvku dopravní obslužnost navýšení příspěvku na rok 2015 na 100,-/obyvatele

18:55 plán financování obnovy vodovod Veselá, informuje p.starostka,p.Kubrický informuje
dotaz p.Těhan,p.Novák

21:55 schválení plánu financování obnovy vodovodu Veselá pro rok 2014-2023 dle předl. návrhu
dotazy p.Trčka - ohledně prodeje/převodu majetku a odvolání proti dani (300.000,-)
ohledně vzniku Val.Vodohosp. odpovídá p.starostka

Bod 7. Majetkové záležitosti
24:50 - žádost p.P.Pečivy o odprodej obecních parcel na Pahrobkách pod Černým kopečkem o výměře cca 4.000 m2 pro výstavbu 1 rod. domu
informuje p.starostka, hovoří p.Trčka, dotazy p.Martinek

32:10 - neschválení záměru na odprodej 1513/ p.Pečivovi

32:35 - neschválení záměru na odprodej 1506/4 p.Martinkovi

33:05 - žádost na odprodej části obecních pozemků 1533/11 u ocelokůlny (p.Polášková)

35:35 - neschválení odprodeje 1533/11

36:05 - žádost o odprodej ob.parcely na Hliníku (p.Škrobák) pozemek je podél zahrady a komunikace -obec uvažuje o výstavbě chodníku

37:40 - neschválení odprodeje 1001

38:00 - prodej RD Juřinka - informuje p.starostka, diskuze p.Novák,.....

44:45 - schválení nejnižší prodejní ceny 450.000,- za RD Juřinka a při vyšším počtu zájemců vyhlášení obálkové metody

45:00 - směnná smlouva s manžely Bolkovými

47:30 - schválení směnné smlouvy mezi obcí a manž.Bolkovými (pozemek na Luhách pro cestu a chodníky za pozemek na Pahrobkách)

48:10 - žádost o narovnání vlastn. vztahů (p.Plesníkové na horním konci - Za Němcem) část pozemku je zabrána místní komunikací a na části je zbudován obecní chodník (akce "Bezpečná cesta pro všechny")
p.Kubrický odchází

 

část IV.

00:00 - žádost o narovnání vlastn. vztahů (p.Plesníkové na horním konci - Za Němcem)

Bod 7.- Územní planování
01:00 - žádost o změnu úz. plánu na dolním konci na parc. 2057/1 a 2057/3 pro výstavbu RD

Bod 8.- Různé
03:25 - návrh p.Bumbaly a p.Frňky, aby starostka nepsala úvodník do Zašovských novin před volbami
odpovídá p.starostka, hovoří p.Novák, p.Krčmář, p.Velička, p.Bolek

14:45 - p.starostka ukončuje schůzi a děkuje zastupitelům, předání upomínkových předmětů
diskuze

15:50 - p.Bolek dotaz do diskuze ohledně řešení návsi - řešení sjezd , odpovídá p.starostka