VIDEO: Zasedání zašovských zastupitelů ze dne 3. června 2014

, aktualizováno:

1.část

00:00 Bod 1. zahájení, přítomno je 13 zastupitelů, omluveni jsou Ing.Měsíc, Ing.Frňka
schvalování programu - paní starostka navrhuje doplnění programu o:
- ve Finanční záležitosti obce - Rozpočtové změny č.7 (zasláno 29.5.a 3.6.14)
- v Majetkové záležitosti (zasláno 28.514.) - komunikace p.Pavláta Veselá
- Různé (zasláno 2.6.14) - volby
03:00 schválení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise
04:15   Bod 2. kontrola plnění z minulého zastupitelstva
vypracování tabulky s přehledem dotací
vypracování ekonomické rozvahy na půjčování zametacího vozu vysvětluje zahradník při OÚ p.Kliment
18:20 Bod 3. - Finanční záležitosti obce - vysvětluje účetní obce p.Mgr.Daňková
schválení Závěrečného účtu obce za rok 2013
19:50 schválení účetní závěrky obce za rok 2013
23:20 plnění rozpočtu 01- 04/ 2014 (kompostárna, zametač)
24:30 zastupit. p.Trčka se ptá k položkám loterie
27:40 zastupit. p.Bumbala se ptá na sankce ohledně KIC,zastup.p.Maliňák se ptá na částku na provoz aut
30:00 občan p.Bolek se ptá na částku ohledně oprávněnosti odměny pro stavební dozor při výstavbě KIC,
reaguje p.starostka
34:35 Zastupitelstvo bere na vědomí plnění rozpočtu 01- 04/ 2014
34:44 Rozpočtové změny č.5 a
dotace z Kraje na prořezávky a úpr. nebyt. prostor bývalé knihovny,
dotaz zastup.p.Bumbala k navýšení ceny prací stav. úprav.nebyt. prostor bývalé knihovny v domě služeb-pošta
vysvětluje radní p.Těhan- vodoměr horní byt, nová elektroinstalace,termostat. hlavice v celém objektu,
protipož.dveře,
37:55 rozpočt.změna č.6  (viz rada obce 12.5.) - dary na Zaš. slavnosti (od fy Coobler,a p. M.Špůrka), volby do EP,
drobný dlouhod. majetek do knihovny, nákup materiálu, ochrana obyvatelstva - vysoušeč-1 ks-vysvětluje p.starostka,
40:55 rozpočt.změna č.7
dotace na VPP pracovníky (8 pracovníků na 6 měs.),
42:23 dotace na čistou Zašovou
44:16 Silnice - opravy propustku na lesní cestě k Ves.lyž.vleku,
45:30 KD Veselá - opravy soc.zařízení a spalin. odtahů,
46:40 Energ. úspory na objekt skála Zašová - navýšení správ.poplatek pro stav.povolení a zprac. žádosti o dotace
47:15 Bytové hospodářství - výměna 2ks plyn. kotlů v bytech nad MŠ Zašová
nutnost zdůvodňuje zastup. p.Koláček z důvodu nerentabilnosti
49:00 Mateřská školka Zašová- radní p.Těhan informuje o CN na novém barevném pryžovém povrchu u MŠ Zašová/
namísto bet.dlažby v ceně 275 až 300 tisíc a dalších opravách - zábradlí...
55:40 p.starostka podává vysvětlení k novému územnímu plánu obce Zašová

 

2.část

00:00 ředitel ZŠ Zašová a radní p.Mgr. Krčmář navrhuje využití nespecifik. rezervy na
výměnu stávající plechové krytiny na ZŠ Zašová ve výši 3 mil.kč, zdůvodnění, že ZŠ dostane
nový kabát a prý tam zatéká na řadě míst
11:50 občan p.Bolek se ptá na nutnost výměny, navrhuje zjistit skutečnou míru zatékání a
zjistit variantu ceny opravy krytiny.
17:50 k výměně krytiny se vyjadřuje zastupitel p.Čáň
19:55 ptá se zastupitel p.Bumbala k výši rozpočt.změn a jejich pravdlům
dotazy zastupitelé p.Bumbala,p.Koláček ohledně dokončení zateplení a st.úprav KD Veselá
25:55 shválení rozpočt. změny na výměnu krytiny ZŠ Zašová ve výši 3 mil. kč
schválení zbytku rozpočtových změn
26:44 schválení rozpočtových změn
27:20 Bod 4. - Kulturní záležitosti obce - Veselská kronika
schválení zápisu do Veselské kroniky kronikářkou p.Novákovou
30:25 Bod 5. - Majetkové záležitosti obce
kupní smlouva na odprodej obecních pozemků parc. č. 593/10 a 593/9 v k.ú.Veselá
34:50 schválení směny obecní parc.č.73/3 za parc.č.67/2 v k.ú. Zašová v komb. s odprodejem p.Šoltys
38:20 vypuštění z programu žádost o směnu obecních parc.č.890/2 a č.921/2 za parc.č.921/3, č.795/3,č.795/2 a č.921/4
ve vlastn. p.Skalky v k.ú. Veselá u Val.Mez.
schválení směny obecních parc.č. 1506/58 za parc.č.1407/11 ve vlastn. p.Kožďála a p.Brožové
v k.ú zašová
42:30 schválení směny obecních parc.č. 908 díl "b" a č.907/12 za parc.č.598/2 a č.599 díl"f"
ve vlastnictví Čechovi v k.ú. Veselá u Val.Mez.
45:30 žádost o přeložení vedení VN manželé Hyjánkovi

 

3.část

02:20 žádost vlastníků novostaveb RD ve Veselé (pův.maj.p.Pavlát a RK Rena o dobudování komunikace)
09:10 Zastupitelstvo neschvaluje, aby obec dobudovala komunikace k RD (Pavlát-Veselá, Princ-Zašová)
10:12 Bod 6. - Provozní záležitosti obce - vodovod Veselá - schválení plánu financování obnovy
vodovodu
31:05 Bod 7. - Investiční výstavba:
projekt "Drobná provozovna - energeticky úsporná opatření"- informace o dotaci - Zastupitelstvo neschválilo
ucházet se o dotaci
53:20 projekt "energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Zašové" - rekonstrukce kotelny
(paní starostka informuje o novém řešení navržené p.Špůrkem za pomocí kondenzačních kotlů)

 

4.část

00:00 projekt "energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Zašové" - rekonstrukce kotelny
kotelny ZŠ . varianty projektů plynové tepelné čerpadlo, plynové kondezační kotle
15:06 - neschválení dotace na plynové tepelné čerpadlo ve výši 8 mil. kč
16:15 Bod 8. - Různé
Komunální volby - počet členů zastupitelstva v budoucím volebním období, schválení 15 členů zastupitelstva
(paní starostka informuje že původně měla do různého - Povrch u MŠ, komunikace Princovi -
ale to se již vyřešilo v předchozích bodech)
21:35 zastupitel p.Bumbala se ptá na akci Náves, paní starostka informuje o výsledku
výběrového řízení
26:10 zastupitel p.Koláček se ptá na zavedení vyhlášky o nedělním klidu
28:20 radní p.Těhan informuje o výši ceny RD Juřinka, která má být uváděná v realitních kanc.
zastuptelstvo schvaluje minimální cenu ve výši 540.000,-
30:55 Radní p.Novák informuje o žádosti B-ART na zapůjčení obecní aparatury na akci Tanec Valmez
46:27 Bod 9. - Diskuze -dotaz občan p.Bolek - kdy budou spuštěny webové stránky obce