VIDEO: Zasedání zašovských zastupitelů ze dne 9. prosince 2014

, aktualizováno:

ČÁST I.

00:00 Bod 1. - Zahájení, schválení programu,určení zapisovatele,ověřovatlů,návrhové komise
02:30 Bod 2. - Kontrola plnění usnesení z min.zasedání(bod 4.8. ze ZO č.15 ze dne 5.3.2013 - schůzka s občany ohledně dešť.vod ve Veselé)
03:30 Bod 3. - Zastupitelstvo obce - Bod 3.1 - Nový jednací řád obce - návrh p.starosty na sloučení ověřovatelú a návrhové komise a na zveřejňování videozáznamů na webu obce, návrhy k JŘ od p.Pavlicové - zasílání podkladů pro schůzi v dostat.předstihu, zveřejňování plných zápisů ZO vč.hlasování, diskuze, dotaz - návrh programu, prac. předsednictvo, termín a čas vysílání záznamů, číslování usnesení, návrh na zavedení interpelací na zastupitelů bude přepracován do příští schůze, 27:10 věcná k videozáznamům-vypípávání
34:00 Bod 3.2 - Výbory - složení výborů, finanční výbor, kontrolní výbor
36:15 Bod 4. - MAS Rožnovsko (I-ROP), host - manažer MAS p.Ing.O. Neumann, dotazy - počet pracovníků,výše dotací,struktura členů,dotazy a připomínky ke strategii, nominace p.Ing.Mikoškové na předsedu MAS
49:10 Bod 5.- Finanční záležitosti obce - 5.1 až 5.7 - Rozpočtové změny (osvětlení-vánoční výzdoba,výkopové práce,dokončení KIC),RZ č.18, RZ č.19
59:32 Bod 5.8 - Plnění rozpočtu 1-10/2014
1:00:25 Bod 5.9 - Návrh Rozpočtu pro rok 2015

 

ČÁST II.

00:00 Bod 5.9 - Návrh Rozpočtu pro rok 2015 - (dotazy příspěvky na stravné starosty, vybavení KIC -notebook, 06:58 dotaz nárůst pracovníků pro 2015 o 2 oproti 2014
20:20 dotaz rozšíření staré cesty na VM, dotaz plán investic, dotaz - rezerva na účtu, žádost o mimoř.fin.příspěvek lyžařů TJ Veselá na dokončení zasněžování,opravy cest-rezeva 100 tis.
28:15 dotazy k investicím hřiště za ZŠ, rekce topení ZŠ, kolárna na u ČD, oprava rýny-objekt skála,
30:39 p.starosta reaguje ke kolárně,p.místostarostka a p.ředitel ZŠ na hřiště ZŠ a kotelna ZŠ
34:00 dotaz - sociální fond, příjmy z reklamních ploch, návrh zatepelní č.p.419
41:00 5.12 schválení Soc. fondu
42:00 schválení rozpočtu na r. 2015
44:37 Bod 5.10 - příspěvky přísvěvkovým organizacím
45:45 Bod 5.11 - o závazných ukazatelích rozpočtu, schválení smluv pro dotace s organizacemi f.o. a p.o
53:20 Bod 5.13 - Rozpočtový výhled 2016-2019 (i kvůli ČŘB II.)
55:15 Bod 5.14 - Kompetence rady obce pro rozpočtové změny až do výše 200 tis.pro rozp. změnu

 

ČÁST III.

00:00 Bod 5.15 - Schválení limitu pokladního zůstatku v KIC Zašová
00:44 Bod 5.16 - Změna pravidel pro poskytování příspěvků a grantů

Bod 6. Majetkovprávní záležitosti
02:37 Bod 6.3 schválení záměru odprodeje/směny obecního pozemku na horním konci (v blízkosti křížku)
31:20 Bod 6.1 - Schválení vzájemná směna pozemků ve vlastnictví RKF Zašová a obcí Zašová (v kú Zašová a Veselá)
34:50 Bod 6.2 - Schválení vzájemná směna pozemků ve vlastnictví RKF Zašová a obcí Zašová (v kú Zašová a Veselá)
36:15 Bod 6.4 - směnná smlouva mezi obcí Zašová a firmou ou Euronet ve Veselé u hasičské zbrojnice
49:24 Bod 6.5 - Darovací smlouva v lokalitě Za Němcem (jedná se o komunikaci se sítěmi ve fázi před dokončením)
54:25 Bod 6.6 - Darovací smlouva Horní konec - Za němcem (v souvislosti s obecním chodníkem vybudovaným na cizím pozemku)

 

ČÁST IV.

00:00 Bod 6.6 - Darovací smlouva Horní konec (v souvislosti s obecním chodníkem vybudovaným na cizím pozemku)
07:30 Bod 6.7 - Žádost o přeložku VN kvůli výstavbě RD (starší opakovaná záležitost) - neschválilo
13:00 Bod 6.8 - Źádost pana Č. o odprodej části obec parcely
14:23 Bod 6.9, 6.10 - Výkup pozemků pro výstavbu chodníku na Luhách
16:45 Bod 6.11 - Odprodej RD na Juřince přes RK Kocourek - schválení odprodeje za cenu cca 540 tisíc

Bod 7. Územní plánování
34:59 Bod 7.1 - žádost o změnu ÚP za účelem výstavby RD na parc. 1434/21 (Pod Hájem)
37:45 Bod 7.2 - žádost o změnu ÚP za účelem zřízení/rozšíření plochy pro železnici (v souvislosti s přípravou výjezdu ze Zašové (na hl. cestu)
41:20 Bod 7.3 - změna ÚP č.22 a č. 23 více jednotlivých změn v Zašové a Veselé, některé neprošly z důvodu nesouhlasu Krajského úřadu a (např. Za skálou
a v části Pahrobky
45:44 Bod 7.4 - změna ÚP - č.24 - stanoviska Krajs. úřadu o zamítnutí některých lokalit (např. cyklostezka směrem na Krhovou,
některé povoluje
49:37 Bod 7.5 - schválení určeného zastupitele ve věci územního plánu (neschválen protinávrh p.Kubrický, schválen
55:20 Bod 7.6 - schválení/vzetí na vědomí zadání změny ÚP č.25 - doposud blokoval SÚ kvůli vysokému koeficientu zastavěnosti

 

ČÁST V.

00:00 Bod 7.6 - schválení/vzetí na vědomí zadání změny ÚP č.25 - doposud blokoval SÚ kvůli vysokému koeficientu zastavěnosti - přerušeno
z důvodu nedostatků info k bodu , s tím, že se dojedná zítra v 18:30

Bod 8. Různé
13:50 Bod 8.1 - Pozemkové úpravy - zpráva o průběhu - (řadě zastupitelů nejasná), pan projektant není přítomen
19:30 diskuze kolem hospodaření v obecních lesích¨
32:40 diskuze o změně č.25
42:00 opět k Bodu 8.1 - Pozemkové úpravy - změna čísel parcel
57:20 Diskuzní fórum
58:05 Senior Taxi

 

ČÁST VI.

00:00 Senior Taxi
10:25 Situace kolem dětského lékaře - málo ordinačních hodin
15:30 Závěr

 

ČÁST VII.

(přítomno 12 z 15 zastupitelů)
00:00 Zahájení - starosta informuje o projednání 2 Bodů 7.6. (změna ÚP č.25) a Bod 8.2.- o schválení systému náležité péče hospodářského subjektu
obce Zašová uvádějícího poprvé dřevo na vnitřní trh vytěženého na pozemcích hospodářs. subjektu - předkládá obecní hajný p.Těhan,
ten je ale omluven p.starostou z důvodu nemoci. Bod bude projednán na nejbližší schůzi ZO.
01:19 Bod 5.10 - oprava chyby - Rozpočet - revokace usnesení 5.10 (oprava písemné chyby - po opravě navýšení 30.000,- pro ZŠ, celková částka 3.630.000,-)
06:00 Bod.7.6 - Změna ÚP č.25, vysvětluje p. Prasličáková (stav. technik při OÚ) některé zamítnuté lokality Zeměď. půdním fondem, a AOPK/CHKO
(agentura ochrany přírody a krajiny) a řadu dalších, které prošly. Nový územní plán - záměr pořídit nový územní plán s podporou dotace z fondů I-rop
v koordinaci s krajem
49:25 záměr převodu areálu s budovami ÚSP Zašová - ZO schvaluje záměr výkupu od Zlínského kraje

 

ČÁST VIII.

00:00 Pozemkové úpravy - vysvětluje p.Mikošková s mapami, které včera asi nebyly k dispozici.
BOD 9. Diskuze
14:26 Dotaz - k letošní akci výměna krytiny na ZŠ (cca 3 mil kč,) Trestní oznámení, dotaz ke kontrole kvality stavby ze srany investora-obce
29:40 čtení usnesení