VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 10. prosince 2013

, aktualizováno:

Záznam I.

0:00:00 Zahájení, zasedání vede místostarosta Mikušek z důvodů hlasové indispozice paní starostky, přítomno 20 zastupitelů, Kučera omluven z důvodu časového vytížení , volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu (Houška, Šulgan, Rousová) a návrhové komise (Houška, Drápala, P. Jelínek)

0:03:45 Schválení programu, na návrh předkladatele stažen bod 6.2, P. Jelínek navrhuje zařazení bodu 5.11, bod zařazen, program schválen

0:05:20 Zápis z minulého ZM ověřen

0:05:55 Bod 4. úkoly uložené zastupitelstvem, bylo uloženo provést analýzu provozu restauračních předzahrádek, tajemník informuje, že bude navrhovat změnu termínu plnění úkolu z únoru následujícího roku na srpen, protože nelze analýzu provést v zimě. K. Gardaš se ptá, jak bude tato analýza probíhat, diskutuje také L. Rousová, Brož navrhuje zrušit tento úkol – 11 hlasy zrušeno

0:18:50 bod 4.1 Zpráva o činnosti Rady města. I. Jelínek se ptá na nedodržení termínu analýzy mediálního obrazu města Mgr. Hamplovou, tajemník vysvětluje zdržení rodinnými a zdravotními důvody, p. Gajdarusová vysvětluje obsah smlouvy mezi městem a Mgr. Hamlovou

Další dotazy I. Jelínka – Vičarová vysvětluje pověření prodeje alkoholu během rozsvěcení vánočního stromu Tka, Mikušek vysvětluje situaci v TV Beskyd, kde došlo k problémům s hospodařením, symbolické ocenění plaketami u výročí 20 let Městská policie a změnu režimu vydávání Spektra, které by od 1. 3. 2014 mělo přejít pod město, které chce více ovlivňovat jeho obsah.

0:35:50 Bod 4.2 zpráva o průběhu kontroly výběru nájemného v městských bytech – nezjištěna žádná pochybení, kontrolní výbor navrhuje 4 opatření ponechání sociálních a bezbariérových bytů městu, vybudování azylového domu a úpravu smlouvy o nájmu bezbariérových bytů tak, aby v případě úmrtí handicapovaného bylo možno byt opět poskytnout handicapované osobě. Závěrem informace, že Komerční domy už nebudou mít a starost městské byty.

0:48:40 Bod 5.1 Rozpočtové opatření číslo 5, finanční výbor neměl podklady, proto nemá žádné doporučení, přijato 15 hlasy

0:48:40 Bod 5.2 Dotační smlouva charita, vystupuje šéf valašskomeziříčské charity Ing. Gavenda o situaci bezdomovců a možných opatřeních, o zkušenostech z loňské zimy. I. Jelínek téma využívá k poznámkám ohledně možného vyřešení této otázky místní farností.  

1:12:00 Bod 5.3 Dodatek č. 3 ke smlouvě, splašková kanalizace Paseky, přijato.

1:15:00 Bod 5.4 Obecná vyhláška o místních poplatcích, jedná se o technickou novelizaci, ke změně poplatků nedochází, přijato 20 hlasy.

1:16:50 Bod 5.5 Dodatek k dotační smlouvě s HC, zaniká starý nájemní vztah a zimní stadion bude opět provozován Komerčními domy, krytí dodatku je zajištěno změnou rozpočtu. K. Gardaš se ptá, kdo je viníkem toho, že nyní město doplácí dph HC, čímž se dotace pro tento subjekt ještě navýšila oproti původní schválené smlouvě, Houška odpovídá, že jsme HC krátili žádanou dotaci, takže nakonec to vychází podobně. Bez schválení dodatku by došlo k insolvenci HC. Přijato 15 hlasy.

1:24:10 Bod 5.6 návrh odměn členům komisí ZM, přijato 19 hlasy.

1:25:15 Bod 5.7 Rozpočet na rok 2014. Shrnutí rozpočtu 2013, kde se dohad příjmů celkem povedl. Brož chválí rozpočet jako dobrý, finanční výbor jej doporučuje schválit, za nepřítomného Kučeru je pověřen přednést nesouhlas s penězi pro faru. P. Jelínek se ptá na smysluplnost částečné rekonstrukce kina, aby se později při získání lepšího financování nepřestavovala celá budova. Rousová kritizuje žádost fary mimo grantový systém a vytýká faráři úroveň písemného projevu. Mikušek odpovídá, že podobně je mimo grantový systém podporováno několik akcí, např. Rožnovské slavnosti, Matice radhošťská, Běh Emila Zátopka, které by se do grantového systému nevešly.

Brož dodává k rozpočtu, že stále splácíme úvěr, na rozdíl od předchozích let ale máme jasnou představu o tom, jak jej splatíme bez mimořádných opatření a také bez mimořádného vyskakování, také upozorňuje, že bylo navrhováno o položkách zahrnutých v příloze rozpočtu (do samotného rozpočtu mohou být zahrnuty až po získání dotace) rozhodovat pouze radou města, což se finančnímu výboru nelíbilo, nakonec bude o případných změnách svoláváno mimořádné zastupitelstvo.

Nejdelší je diskuze o příspěvku 600 000 na opravu farní zdi a 200 000 na kulturní akce u příležitosti výročí 250 let od založení kostela. Diskutují P. Jelínek, Drápala, Koryčanský, I. Jelínek, Mikušek, Bill, na závěr vystupuje otec Obr.

D. Koňaříková se ptá na podrobnější informace o finančních požadavcích některých institucí, bude dodáno. K. Gardaš se ptá na zařazení dokumentace ke křižovatce u knihovny do rozpočtu, ukazuje se, že je skrytá v tabulce, pro novou informaci požaduje přestávku.

 

Záznam II.

0:00:00 K. Gardaš přiznává přetrvávající výhrady k rozpočtu i jeho postupné změny k lepšímu, vysvětluje, že Zdravý Rožnov jedním hlasem rozpočet podpoří, druhým se zdrží. F. Šulgan se vrací k faře a konstatuje, že farář je v problému nejspíš nevinně a chybu vidí na straně radnice, jako farník se pak cítí ve střetu zájmu a nebude tedy o rozpočtu hlasovat. Diskuze pak ještě pokračuje. Rozpočet přijat 14 hlasy.

0:05:40 Schvaluje se seznam nezařazených investic – příloha rozpočtu, kde jsou projekty, na které ještě nebyly získány dotace. Přijato 16 hlasy.

0:06:05 Bod 5.8 Dotační smlouva s Krytým bazénem, přijato 19 hlasy.

0:07:30 Bod 5.9 Dotační smlouva s Komerčními domy, přijato 13 hlasy.

Odchází I. Jelínek

0:09:35 Bod 5.10 – jedná se o opravu chyby v původním usnesení, přijato 17 hlasy.

0:11:00 Bod 5.11 Dodatek dotační smlouvy s Kamarádem, o.p.s., schváleno 18 hlasy.

0:15:15 Blok podání správy majetku, v průběhu jednání navrženo stažení bodů 6.6 a 6.7 kvůli novým informacím, které do jejich projednání vnesly zmatek. Vystupují dva občané v bodech, které se jich týkají.

 

Záznam III.

0:00.00 Bod 7.1 Závěrečný účet mikroregionu, ZM bere na vědomí.

0:01:50 Bod 7.2 Informace o programu spolupráce s partnerskými městy, schváleno 17 hlasy.

0:03:40 Bod 7.3 Zpráva o letní turistické sezóně v Jurkovičově rozhledně a Informačním centru, aktuálně generován zisk, vystupuje bývalý místostarosta Vychodil.

0:18:15 Bod 7.4 Zásady města pro podporu nestátních neziskových organizací

0:29:20 Bod 7.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě s HC 12 hlasy, bod 7.6 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace HC 11 hlasy.

0:49:45 Bod 8.1 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

0:56:2 Bod 8.2 Informace o přípravě projektu Odpadové centrum

                Bod 9.1. Obecně závazná vyhláška 03/2013

1:25:30 Bod 10.1 Informace o cenách vodného a stočného

1:27:00 Bod 10.2 Prezentace výsledků architektonického projektu Rožnov v 21. století