VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 10. září 2013

, aktualizováno:

Záznam I.

0:00:00 Gratulace oslavencům

0:01:20 Zahájení, prezence, je přítomen plný počet zastupitelů

0:02:15 Stanovení zapisovatelů, ověřovatelů, návrhové komise

0:03:45 Bod 3. Schválení programu, návrh na zařazení bodů 6.7 Příspěvek na dopravní obslužnost, 9.4 Schválení využití opčního práva v souvislosti s projektkem Čistá řeka Bečva II., 11.2 Výpověď smlouvy s Mgr. Zwyrtek Hamplovou, 11.3 Změna Tržního řádu, 11.4 Prominutí smluvní pokuty, body zařazeny, dále se stahuje bod 9.2 z programu, na návrh L. Rousové se hlasuje o změně pořadí některých bodů, tak aby se nejprve schválily např. dotační smlouvy a teprve poté se schvalovalo rozpočtové opatření s tím související, tento návrh neprošel

0:14:24 Bod 4. Plnění úkolů Zastupitelstva – úkoly nejsou evidovány

0:17:15 Bod 4.1 Zpráva o činnosti Rady města, L. Rousová upozorňuje na rostoucí konzumaci tabáku, alkoholu a drog mládeží a žádá řešení, problém si bere za svůj starostka města, tajemníkovi je zadán úkol ohledně zlepšení městské tržnice, K. Gardaš se ptá na budování parkovacích stání u domů a žádá,a by byli zastupitelé seznámeni s pravidly jejich budování, v souladu s Generelem dopravy upozorňuje, že především potřebujeme vybudovat parkovací dům, materiál bude zastupitelům dodán,

0:39:30 Diskuze s Mgr. Zwyrtek Hamplovou ohledně ochrany dobrého jména města

1:36:20 Bod 5. Informace o probíhajícícm sporu s IPR

1:40:45 Bod 6.1 Rozpočtové opatření č. 4, finanční výbor se staví negativně k zahrnuté dotaci pro hokejový klub a také k rekonstrukci kuchyně radnice, která byla ale už stažena,  vysvětlení jednotlivých položek, místostarosta Mikušek vysvětluje křižovatku u Lidlu – Lidl si klade podmínku světelné křižovatky, přičemž my potřebujeme jeho souhlas s uložením sítí v rámci rekonstrukce I/35

 

Záznam II.

0:00:00 hlasuje se o návrhu M. Kubína rozdělit Rozpočtová opatření a hlasovat o dotaci pro Hokejový klub zvlášť, návrh neprošel, schválen původní návrh Rozpočtového opatření

0:02:00 Bod 6.2 Inforamce o čerpání z kapitoly obecné finanční rezervy

0:05:40 Bod 6.3 Dodatek k dotační smlouvě pro hokejový klub, diskuze, D. Koňaříková navrhuje odložení bodu, což je hlasováním přijato

0:21:15 Bod 6.4 Návrh na změnu pravidel fondu technické infrastruktury, jedná se o přidání dalšího zdroje tohoto fondu, přijato

0:024:10 Bod 6.5 Schválení dotační smlouvy od Zlínského kraje, dodatek 1, týká se hasičů, přijato

0:25:20 Bod 6.6 Žádost o půjčku z fondu rozvoje, týká se o.p.s. Kamarád, přijato

0:28:00 Bod 6.7 Příspěvek na dopravní obslužnost, diskutuje Kučera, který je současně krajským radním pro dopravu, předpokldádá se například omezování Rožnovky, návrh na příspěvek přjat

1:16:00 Blok podání 7. Správy majetku

 

Záznam III.

0:00:00 Bod 8.1Návrh koncepce financování sportu, kultury, životního prostředí, sociální a charitativní činnosti z rozpočtu města se zapojením výtěžků z loterijnch a sázkových her, následuje diskuze

0:55:00 Bod 8.2 Schválení smlouvy o poskytnutí provozní dotace kohejovému klubu, D. Koňaříková dává opět protinávrh o odložení bodu, bod odložen

1:16:00 Bod 8.3 Dodatek ke grantové smlouvě s farou, schválen

1:17:30 Bod 8.4 Dodatek ke grantové smlouvě s charitou Val. Mez., schválen

1:19:00 Bod 8.5 Zásady poskytování grantů z rozpočtu města, schváleno

1:20:30 Bod 9.1 Smlouva o poskytnutí dotace k projektu značení cyklotras, schváleno

1:22:00 Bod 9.3 Informace ze zasedání  Řídící komise strategického plánu rozvoje města, bere se na vědomí

1:24:50 Bod 9.4 Schválení využití opčního práva v souvislosti s projektkem Čistá řeka Bečva II., schváleno

1:30:50 Bod 10.1 Návrh generelu dopravy, informace o tom, že generel byl podle požadavků zastupitelstva dopracován, bere se na vědomí

1:41:10 Bod 10.2 Projednání návrhů změny č. 2 územního plánu, hlasuje se po jednotlivých změnách, z toho lokalita 4 Radhošťská přijato, lokalita 5 Energetik nepřijato, Lokalita 6 Tylovice nepřijato, hlasování tak proběhlo v souladu s doporučení m Odboru výstavby

2:00:10 Bod 10.3 Změna zásad pořizování změn územního plánu, kde odbor výstavby v souladu se zákonem navrhuje, aby se změny přijímaly vždy až po dokončení předchozí změny a v rámci posouzení uplatňování územního plánu, schváleno

2:04:40 Bod 11.2 Výpověď smlouvy s Mgr. Zwyrtek Hamplovou o ochraně dobrého jména města, nepřijato

2:17:20 Bod 11. 3 Změna Tržního řádu, tak aby se omezil provoz zahrádek do desáté hodiny a nebyl rušen noční klid, zadáno jako úkol do února, schváleno

2:23:45 Bod 11.4 Prominutí smluvní pokuty Iskérce o.p.s., zastupitelstvo rozhodlo o neudělení pokuty

2:30:13 Hlasování o prodloužení zasedání do 21:35

2:40:30 Bod 12.1 Informace o výstavbě obchodu Penny Market, zastupitelsto přijímá usnesení, vněmž s výstavbou nesouhlasí