VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 11. prosince 2012

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 11. prosince 2012

záznam I.

0:00:00 zahájení, prezence, zápis z minula, stanovení zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

0:02:30 návrh na zařazení bodu 9.3 Kontrola hospodaření Městské policie

0:03:20 návrh na zařazení bodu 9.4 Kontrola úhrady nájemného v městských bytech, oba nové body zařazeny

0:04:15 hlasování o programu jednání jako celku

0:04:50 kontrola plnění úkolů MěÚ – nejsou evidovány žádné úkoly

0:05:10 Generel dopravy (analytická část) – projednávání bodu přerušeno I. Jelínkem, který se obrátil s dotazem na p. starostku, bouřlivá diskuze ukončena přerušením jednání

 

záznam II.

0:00:00 p. starostka sděluje, že odpoví na dotaz jinak než na zastupitelstvu

0:02:00 Generel dopravy – přednáší zpracovatel Ing. Pavel Roháč

0:44:00 V. Mikušek neotevírá diskuzi, komunikaci o generelu navrhuje vést mimo zastupitelstvo

0:46:50 oznámeno, že předkladatel dalšího bodu uvízl ve vánici a bod bude zařazen později

0:47:20 Bod 4.3 zpráva o činnosti Rady města

0:48:15 K. Gardaš vznáší dotaz na zodpovědnost předkládání materiálů Radě města, neboť eviduje více než rok starý nesplněný úkol ve vypracování směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu příspěvkovými společnostmi města 

0:53:20 I. Jelínek opakuje svůj dotaz směřovaný k starostce města

0:54:40 B. Mikolajková se ptá na detaily ke SWOPu schvalovanému na minulém ZM – další kroky budou podnikány až v lednu

0:56:35 Bod 5 Opatření vyplývající z lesnického a ekonomického auditu přednáší místostarosta V. Mikušek

1:14:20 k tomuto bodu Ing. Jurek

1:17:20 diskuze zastupitelů k bodu

1:22:45 podání finančního odboru 6.1 Rozpočtová opatření

1:28:20 I. Jelínek se ptá na uvolnění vedoucího finančního odboru

1:29:30 P. Brož za finanční výbor doporučuje k přijetí za určitých podmínek, následuje diskuze dalších zastupitelů

1:41:30 tajemník úřadu vysvětluje půlroční uvolnění vedoucího finančního odboru

1:45:40 Rozpočtová opatření hlasováním přijata

1:46:00 bod 6.2 Schválení rozpočtu města na rok 2013

1:47:10 P. Brož za finanční výbor sděluje, že tento výbor neudělil rozpočtu doporučení a vznáší pozměňovací návrh

1:56:10 K. Gardaš vysvětluje, proč ZR rozpočet nepodpoří

2:09:00 hlasování o rozpočtu

 

záznam III.

0:00:00 revokace posledních dvou hlasování kvůli chybě v usnesení – přijat pozměňovací návrh P. Brože a poté přijat rozpočet

0:03:00 Bod 4.2 Vyhodnocení imisního příspěvku DEZA a. s., přednáší Mgr. Jakub Bucek  

0:13:15 diskuze k tomuto bodu

0:40:45 návrat k podání finančního bloku Bod 6.3 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ve vazbě na proběhlou novelizaci, se slevou na poplatku za očipovaného psa

0:43:30 diskuze, R. Janča navrhuje zvýšit slevu a podává pozměňovací návrh – ten je přijat

0:51:15 Bod 6.4 Zásady sociálního fondu města – přijato

0:57:30 Bod 6.5 Schválení dotační smlouvy s HC a TJ a následná diskuze o přerozdělování peněz ve městě do sportu, kultury a spolků, poté přijato

1:13:00 Bod 6.6 Dotace pro krytý bazén, přijato

1:14:20 Bod 6.7 Dodatek ke smlouvě s Komerčními domy, přijato

1:15:20 Bod 7.1 majetkoprávní, kterým se ruší starší usnesení

1:18:00 Bod 8.1 Schválení dohody o spolupráci na projektu značení cyklotras, přijato

1:19:40 Bod 9.1 Schválení odměn členům Finančního a Kontrolního výboru za uplynulý rok, přijato

1:23:20 Bod 9.2 Dodatek smlouvy s panem Petřekem o koupi nemovitosti Chodská 534 o změně termínu dokončení rekonstrukce, přijato

1:30:30 Bod 9.3 Schválení kontroly hospodaření Městské policie, přijato

1:35:30 Bod 9.4 Schválení kontroly výběru nájmu v městských bytech, s možností předřadit ji před kontrolu Městské policie

1:37:00 starostka podává protinávrh: předložit plán kontrolní činnosti ke schválení na únorovém ZM, protinávrh přijat

1:39:27 Bod 10.1 Informace o cenách vodného a stočného

1:44:50 Bob 10.2 Informace o projektu Čistá řeka Bečva II.

1:53:50 Různé