VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 16. prosince 2014

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 16. prosince 2014

Část I.

0.00.00: 1. Zahájení
0.02.45: 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
0.04.15: 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
0.19.00: 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
0.19.05: 4.1. Zpráva o činnosti rady města
0.24.48: 5.1. Informace k projektu Čistá Řeka Bečva II. (kanalizace Dolní Paseky)

0.34.10: 5.2. Informace o soudním sporu s IPR

 

6. ODBOR FINANČNÍ

0.35.50: 6.1. Rozpočtové opatření č. 6/2014
0.38.34: 6.2. Odměny členům kontrolního a finančního výboru 2014
0.40.00: 6.3. Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2015 – 2018
0.59.10: 6.4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2015
1.12.30: 6.5. Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a poskytnutí zálohového příspěvku na rok 2015
1.18.30: 6.6. Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích

- Ing. Martin Hrnčárek

 

 

Část II.

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
0.00.27: 7.1. Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí systémové investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci Rožnov pod Radhoštěm
- Ing. Michaela Slobodová

 

oddělení majetkoprávní:
0.03.50: 7.2. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, k. ú. Tylovice a k. ú. Hážovice pro stavební řízení
0.06.15: 7.3. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice pro stavební řízení
0.07.53: 7.4. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městském pozemku v k. ú. Tylovice pro stavební řízení se společností RWE GasNet s.r.o. a Mgr. Petrem Zetkem.
0.09.18: 7.5. Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 7/XXIII bod a) ze dne 30. 09. 2014 ve věci smlouvy o právu stavby a schválení upraveného znění smlouvy o zřízení práva stavby na městském pozemku v k. ú. Tylovice.
0.10.56: 7.6. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v městských pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
0.12.12: 7.7. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku p.č. 1250/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm s ČR-ÚZSVM
- Ing. Dalibor Kubiš

 

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR
0.16.30: 8.1. Schválení dotace Hockey Clubu Rožnov pod Radhoštěm
0.29.12: 8.2. Změna čl. IV - Zásad na podporu činnosti NNO
- Ing. Dušan Vrážel
0.31.30: 8.3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení Mikroregion Rožnovsko"
0.34.10: 8.4. Informace o letní turistické sezoně na Jurkovičově rozhledně a v Turistickém informačním centru města Rožnov p.R.
- Mgr. Tomáš Gross

 

9. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP
0.50.55: 9.1. Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění
- Mgr. Kristýna Kosová

 

10. ODBOR ROZVOJE
1.05.20: 10.1. Projednání a schválení realizace a spolufinancování projektu financovaného z Fondu mikroprojektů: „Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm"
1.08.49: 10.2. Projednání a schválení smlouvy zřízení služebnosti inženýrské sítě nad pozemkem paní Ludmily Gelnarové, bytem Maroldova 2996/12, 702 00 Ostrava, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení na stavbu: Rožnov pod Radhoštěm- VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů - vodoměrná šachta
- Ing. Ivo Marcin

 

11. OSTATNÍ PODÁNÍ
1.10.55: 11.1. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
1.14.55: 11.2. Volba finančního výboru
1.19.05: 11.3. Volba kontrolního výboru
1.21.55: 11.4. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
1.24.15: 11.5. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti TV Beskyd s.r.o.
1.26.55: 11.6. Zmocnění zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Sdružení Mikroregion Rožnovsko
1.29.13: 11.7. Zmocnění zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
1.30.20: 11.8. Zmocnění zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Místní akční skupiny Rožnovsko
1.32.50: 11.9. Osadní výbor Bučiska
1.34.40: 11.10. Osadní výbor Hážovice
1.35.50: 11.11. Osadní výbor Horní Paseky
1.36.48: 11.12. Osadní výbor Jižní město
- Ing. Miroslav Martinák

 

1.40.20: 12.1. DISKUZE