VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 17. února 2015

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 17. února 2015

ČÁST 1

0:0:04: 1. Zahájení
0:01:08: 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
0:02:45: 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
0:07:22: 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
0:08:50: 4.1. Zpráva o činnosti rady města

5. ODBOR FINANČNÍ
0:17:30: 5.1. Rozpočtové opatření č. 1/2015

 

ČÁST 2

0:05:10: 5.2. Rozpočtové opatření č. 2/2015

- Ing. Martin Hrnčárek

 

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
0:24:10: 6.1. Projednání a schválení dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem s Camping Rožnov spol. s r.o. Rožnov pod Radhoštěm – dochází ke změně názvu bodu na Informace o postupu a podmínkách zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem s Camping Rožnov spol. s r.o. Rožnov pod Radhoštěm
- Ing. Michaela Slobodová

oddělení majetkoprávní: 
0:44:10: 6.2. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Hážovice pro stavební řízení
0:47:09: 6.3. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení
0:48:10: 6.4. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí nad, na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov p. R. a k.ú. Tylovice
0:49:45: 6.5. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm
0:50:54: 6.6. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm
0:52:10: 6.7. Projednání a schválení nového znění „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ 
0:53: 27: 6.8. Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm se soukromými investory
0:55:16: 6.9. Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury „Lokalita Za Sokolovnou – II. etapa“ č. 203/2013/OSM/INO se soukromými investory
0:56: 25: 6.10. Projednání a schválení darovací smlouvy a bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1143/96 pod veřejnou účelovou komunikací v k.ú. Tylovice – Horní Dráhy od manželů L. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
0:58:25: 6.11. Projednání a schválení dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 96/2010/OSM/KUX z 8.7.2010 s panem L.P.

- Ing. Dalibor Kubiš

 

ČÁST 3

7. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR

0:00:00: 7.1. Schválení dodatku č. 2 a úplného znění zřizovací listiny Městské knihovny
0:03:30: 7.2. Rozdělení Programové podpory NNO 2015- 1. část
- Ing. Dušan Vrážel

8. ODBOR ROZVOJE
0:06:23: 8.1. Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu „Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, SO 121.2 dělený přechod pro chodce“
- Ing. Ivo Marcin

9. OSTATNÍ PODÁNÍ
0:08:58: 9.1. Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm
- Ing. Radim Holiš
0:13:45: 9.2. Schválení plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2015
0:18:13: 9.3. Informace o jednacím řádu Kontrolního výboru
- p. Libor Zavadil
0:19:42: 9.4. Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, dne 10. března 2015

- Mgr. Kristýna Kosová

0:22:11: 10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ