VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 18. června 2013

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 18. června 2013

Záznam I.

0:00:00 omluveni 4 zastupitelé (Gardaš, Rousová, Holý, Drápal), stanovení zapisovatele, ověřovatelů zápisu(Šulgan, Bill), návrhové komise

0:03:06 Program jednání – návrh doplnění bodů 4.2, 4.3 a 8.6, dále předřazení bodu 11.1. jako bodu 5.1 na žádost finančního výboru, změny přijaty, program schválen

0:05:20 Informace o plnění úkolů – úřad neeviduje žádné úkoly, úkol uložený starostce ohledně osazení křižovatky u knihovny – aktualizované stanovisko policie potvrzuje, že je třeba osadit celou křižovatku, přechod samotně nelze, úřad se domnívá, že by bylo vhodné počkat na rekonstrukci ulice Bezručovy, dále zodpovězení otázek ohledně stavu některých hřišť

0:08:45 Zpráva o činnosti rady – bez dotazů

0:09:15 Bod 4.2 Zpráva o průběhu kontroly činnosti Městské policie – přednáší P. Jelínek, nenalezeno žádné pochybení, kontrola provedena společně s finančním výborem, i ten MP chválí

0:14:25 Bod 4.3 Civilní asistence – na základě kontroly Městské policie je navrhována civilní asistence u přechodů, která by uvolnila kapacity policie, konzultováno s MP a právníkem, ukládá se úkol zpracovat        metodiku do 29. 11. 2013

0:17:05 Bod 5.0 Informace o sporu s IPR, přednáší Vrublová

0:20:40 Bod 5.1 Čistá řeka Bečva II., přednáší místostarosta Mikušek

0:37:50 Bod 6.1 Rozpočtová opatření 3 – většina přijatých opatření je „průtoková", finanční výbor doporučuje přijetí, přijato

0:43:00 Bod 6.2 Dotace pro Hasičský sbor – jedná se o dotaci ze Zlínského kraje, schváleno

0:43:50 Bod 6.3 Dotace pro Krytý bazén, mzdová částka se snižuje 220 000kč, finanční výbor doporučuje, schváleno

0:46:20 Bod 6.4 Dotace pro Komerční domy, řeší se končící smlouva a to do konce roku 2013, pak bude přijato další opatření, schváleno

0:48:35 Bod 6.5 Ručitelské prohlášení kvůli projektu Čistá řeka Bečva II., finanční výbor doporučuje, schváleno

0:51:30 Bod 6.6 Závěrečný účet, finanční výbor doporučuje, schváleno

0:59:30 Bod 6.7 Schválení zásad fondu rozvoje města, změna možností čerpání nově zahrnuje i občanská sdružení a snižuje se úrok na 4%, upraveno protinávrhem Brože, schváleno

1:06:35 Bod 6.8 Závěrečný účet mikroregionu, bere se na vědomí

 

Záznam II.

0:00:00 Podání odboru správy majetku, 7.1 prodej v katastru Tylovice, schváleno

0:01:50 7.2 výkup pozemku pod rekonstrukci silnice I/35, komentář: Mikušek, Kučera, z hlasování se vyloučil Maliňák kvůli střetu zájmu, schváleno

0:07:30 7.3 úhrada za užívaní cyklostezky, stav se bere na vědomí

0:11:15 7.4 výkup pod místní komunikaci, schváleno

0:13:00 Bod 8.1 Dodatek ke grantové smlouvě Charita VM, schváleno

0:14:50 Bod 8.2 Změna dotace Iskérka o.p.s., schváleno

0:16:30 Bod 8.3 Přesun v rámci grantu Parkinson, schváleno

0:18:00 Bod 8.4 Provozní dotace na sport v návaznosti na změny v loterijním zákoně, schváleno

0:22:50 Bod 8.5 Finanční podpora hrazení nájmu sportu dětí a mládeže, schváleno

0:25:25 Bod 8.6 Sloučení MŠ Koryčanské Paseky a Radost, na uvolněné místo ředitele MŠ Koryčanské Paseky se opakovaně nikdo nepřihlásil, sloučení po dohodě s učiteli a vedením školky, Kučera namítá, že některé skutečnosti sdělené na ZM měly být součástí důvodové zprávy, schváleno

0:31:30 Bod 9.1 Rekonstrukce ulice Palackého – schváleno radou, představení projektu a jeho fází, diskuze ohledně odstranění kočičích hlav, které jsou památkově chráněny, schváleno

0:44:00 Bod 9.2 Generel bezbariérových tras – koncepční materiál města, důležité pro následné čerpání dotací, určuje se 10 tras k řešení, generel bude zveřejněn na webu města, schváleno

1:00:10 Bod 9.3 Dodatek k přeshraniční spolupráci, schváleno

1:01:00 Bod 10.1 Změna územního plánu č. 2, přijato v souladu s diporučení stavebního úřadu

1:06:20 Různé