VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 21. dubna 2015

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 21. dubna 2015

ČÁST 1

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.1. Zpráva o činnosti rady města
4.2. Informace o probíhajícím sporu s IPR

5. ODBOR FINANČNÍ
5.1. Rozpočtové opatření č. 3

 

ČÁST 2

5. ODBOR FINANČNÍ
5.2. Příspěvek na dopravní obslužnost
- Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
6.1. Projednání a schválení souhlasného prohlášení o vlastnictví k pozemkům přirozeného vodního toku v k.ú. Hážovice a Rožnov pod Radhoštěm
6.2. Projednání a schválení uznání dluhu a dohody o plnění dluhu ve splátkách
oddělení majetkoprávní:
6.3. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Hážovice pro stavební řízení
6.4. Revokace bodu 6 usnesení č. 11/II. Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 16. 12. 2014 ve věci smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení
6.5. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Hážovice pro stavební řízení
6.6. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí nad, na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, k.ú. Tylovice a k.ú. Hážovice .
6.7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm
6.8. Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha
6.9. Projednání a schválení koupě lesního pozemku p.č. 909/1 včetně porostu v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od paní M.T. a schválení příslušné kupní smlouvy
- Mgr. Kristýna Kosová

7. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR
7.1. Schválení dodatku č. 2 k zásadám na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města
7.2. Programová podpora 2015 - 2. část
7.3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na 13. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka pro TJ Rožnov pod Radhoštěm
- Ing. Dušan Vrážel

8. OSTATNÍ PODÁNÍ
8.1. Projednání a schválení stanov Sdružení Mikroregionu Rožnovsko
8.2. Navržení zástupce města Rožnova pod Radhoštěm do představenstva společnosti VaK Vsetín a.s.
8.3. Navržení zástupce města Rožnova pod Radhoštěm do dozorčí rady společnosti VaK Vsetín a.s.
- Ing. Radim Holiš

9. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ