VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 24. června 2014

, aktualizováno:

Záznam I.
0:00:00 Prezence, omluveni M. Kubín, F. Šulgan, přítomno 19 zastupitelů, stanovení zapisovatele, ověřovatelů zápisu (L. Rousová, L. Vičarová), návrhové komise
0:02:25 Schválení programu, stažen bod 7.12, navržen a zařazen bod 9.4 Předvolební diskuze (K. Gardaš), navržen bod ke zrušení parkovacích karet zaměstnancům města (I. Jelínek), ten zařazen nebyl, schválen program s novými body 9.4 a 7.12
0:06:40 Bod 4. Plnění úkolů zastupitelstva, úřad neeviduje úkoly, starostka pak informuje o Valašské vodohospodářské, materiály byly zastupitelům předány písemně
0:12:15 Bod 4.1 Zpráva o činnosti Rady města, L. Rousová se ptá k tématům Spektrum a oprava mostu, na lávku pro pěší byla přiznána dotace ve výši zhruba 7 mil., lávka bude předána v červenci, aktuálně došlo k přetaktování křižovatek s ohledem na objízdné trasy
0:29:25 Bod 5. Spor s IPR
0:32:20 Bod 5.1 Kontrolní výbor – zpráva kontrolního výboru se bere na vědomí
0:42:40 Bod 6.1 Rozpočtová opatření, finanční výbor doporučuje k přijetí, K. Gardaš se ptá na zateplení ZŠ Videčská a rekonstrukci ulice Hradišťko, podle vyjádření starostky na sebe mají navazovat rekonstrukce Palackého, Bezručova a Hradišťko, s první rekonstrukcí nyní pomáhají architekti rožnovského studia Henkai
1:07:50 Bod 6.2 Závěrečná účet města
1:28:50 Bod 6.3 Závěrečný účet mikroregionu Rožnovsko
1:30:25 Bod 6.4 Půjčky z fondu rozvoje fondu bydlení
1:31:55 Bod 6.5 Informace o TV Beskyd
1:36:00 Bod 6.6 Dotace na projekt Otevřené brány pro roky 2015-2018
1:38:40 Bod 6.7 Rozpočtové opatření 7/14 přijetí dotace na zateplení budovy kina, informace o možných variantách řešení do budoucna, finanční výbor nedoporučuje dotaci přijmout, dotace odmítnuta

 

záznam II.
0:00:00 Body podání 7. schválení služebnosti v návaznosti na nový občanský zákoník a převody majetku, bod 7.8 stažen, ostatní schváleny
0:39:40 Bod 8.1 Programová podpora
0:45:20 Bod 9.1 Návrh na zřízení transparentního účtu, návrh R. Janči neprošel, na návrh K. Gardaše budou zveřejňovány alespoň finanční rozvahy
1:03:35 Bod 9.2 Zařazení do Místní akční skupiny Rožnovsko
1:06:30 Bod 9.3 Schválení změny zakládací listiny městských lesů
1:08:40 Bod 9.4 Organizování předvolební debaty, návrh K. Gardaše neprošel