VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 25. února 2014

, aktualizováno:

Záznam I.
0:00:00 gratulace Brožovi, poděkování Matice radhošťské zastupitelům
0:07:15 představení nové šéfky Odboru správy majetku a nového jednatele Městských lesů
0:08:20 prezentace, přítomno 21 členů zastupitelstva, zápis z minulého ZM ověřen a schválen, stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu (Holišová, Kubín, Bill) a návrhové komise (Drápala, Houška, Jelínek), schválení programu, dopněn bod 6.6 Schválení peněžního vkladu do společnosti Krytý bazén - přijat, bod 4.2 Odvolání starostky navržený I. Jelínkem nepřijat, schválen program s novým bodem 6.6
0:17:00 Bod 4 Kontrola plnění úkolů - Městský úřad neeviduje žádné úkoly
0:17:20 Bod 4.1 Rady města - dotazy k vydávání Spektra pod radnicí, k Moravské 1443, smlouvě s Janou Zwyrtek-Hamplovou o ochraně dobrého jména města, k právnímu stanovisku Ministerstva vnitra ke zneužívání informací zastupiteli, k výběrovému řízení na jednatele Městských lesů, na spor se společností Justitia, na počet uchazečů ve výběrovém řízení na sběrný dvůr, na účel služební cesty vedení města do Vídně, dotazy ke schválení přeložky pro Penny market přesunuty k bodu 7.8
1:02:20 Bod 5. Informace o sporu s IPR podána pro nepřítomnost úředníka písemně
1:03:00 Bod 5.1 Schválení činnosti kontrolního výboru na rok 2014, schvaluje se do podzimu kvůli volbám, přijato 21 hlasy

 

Záznam II.
0:00:00 Prezentace o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 5.2 Městská knihovna, přednáší P. Zajíc
0:16:45 5.3 TKA, přednáší P. Jakubík
0:28:00 5.4 Hasičský sbor, přednáší K. Janoušek
0:55:15 seznámení s příspěvkovkami, které budou prezentovány příště
0:55:50 Bod 6.0 prezentace investičních projektů - rekonstrukce ul. Palackého, pěší lávka do centra, zateplení MŠ 1. Máje 1153, MŠ Na Zahradách, ZŠ Videčská, přírodní hřiště, mobilní pódium, plocha hřiště/parkoviště u Kramolišova
1:11:35 Bod 6.1 Rozpočtová opatření, finanční výbor doporučuje, přijato 14 hlasy
1:21:40 Bod 6.2 Přesun finančních prostředků mezi fondy, Janča vznesl protinávrh, přijat protinávrh
1:31:40 Bod 6.3 Příspěvek na dopravní obslužnost Zlínskému kraji, přijat 21 hlasy
1:36:25 Bod 6.4 SWAP - dodatek č. 1, jedná se o formální dodatek vyžadoavný zákonem, přijato 17 hlasy
1:39:00 Bod 6.5 Žádost o půjčku z fornu rozvoje bydlení, přijato 21 hlasy
1:40:14 Bod 6.6 Peněžní vklad do společnosti Krytý bazén za účelem opravy bazénu venkovního, přjato 19 hlasy

 

Záznam III.
0:00:00 Bod 7.1 - 7.3 smlouvy o služebnosti sítí,  7.4 odprodej pozemku města
0:14:00 Bod 7.5 Schválení kupní smlouvy v areálu CAMPING, protinávrh Koryčanský, nepřiajt protinávrh ani původní návrh, Bod 7.6 Převod mostu Hradisko do majetku města přijat 20 hlasy
Bod 7.7 Dodatek smlouvy o koupi areálu Harcovna s Energoaqou, do konce roku 2015 měl být realizován záměr, jinak vyměřena smluvní pokuta a předkupní právo městu Rožnov, diskuze o tom, zda podpořit Energaquu ve výstavbě bytů nebo trvat na dodžení smlouvy a vymáhat pokutu, informace o tom, že záměr zatím nemá územní povolení, protinávrh na stažení bodu přijat 14 hlasy, samostatně odhlasován návrh Koňaříkové o úkolu, aby bylo do katastru dopsáno chybějící předkupní právo
1:29:00 Bod 7.8 Schválení smlouvy o přeložce sítí Penny market, diskuze o tom, zda lze záměr zastavit na přeložce sítí, o chybějícím právním rozboru situace, o případné účasti města v územním řízení záměru, přijat protinávrh odložit bod a úkol dopracovat právní analýzu situace kolem přeložky sítí
2:03:45 Bod 7.9 Smlouva o budoucí smlouvě kupní v rámci akce Chodník Tylovice

 

Záznam IV.
0:00:00 Bod 8.1 Granty 2014, nedočerpán grant, navrženo druhé kolo
0:02:00 Bod 8.2 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farmosti
0:17:40 Bod 9.1 Schválení realizace a financování rekonstrukce ul. Palackého - schváleno
0:21:45 Bod 9.2  Návrh rekonstrukce kina Panorama, kulturní komise nedoporučila předkládané varianty, chybí podrobnější analýza, bod stažen, na červnovém ZM má být dodána analýza potřeb kultury
0:34:50 Bod 10.1 Vyvěšení Tibetské vlajky, protinávrh vyvěsit i ukrajinskou, neprošel ani protinávrh ani původní návrh
0:43:30 Bod 10.2 Projednání návrhu kandidátů na funkci přísedících u soudu - vystupuje občan Hradil s upozornním, o jak zásadní funkci u soudu jde a apeluje na kvalitní výběr,
0:58:03 Bod 10.3 delegace na valnou hromadu VaK, Rousová protinávrh delegovat Janču, neprošlo
1:17:00 Hlasování o prodloužení ZM do 21:30
1:17:00 Bod 11.1 Informace o TV Beskyd
1:26:10 Návrh na odprodej bytů Svazarmovská 1684
1:28:00 Nové sídlo Seniorcentra, požadavek na dotaci nájmu a energií