VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 30. dubna 2013

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 30. dubna 2013

záznam I

0:00:00 zahájení, přečtení dopisu starostky Frenštátu, změna zastupitele za Zdravý Rožnov

0:04:40 slib nového zastupitele Miroslava Kubína

0:05:50 prezence, přítomno 18 zastupitelů, Gardaš a Kučera omluveni, do 15:00 má přijít Houška, stanovení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

schválení programu – starostka stahuje bod 9.7

Brož a Hanáček oznamují, které body se jich týkají a kde se zdrží hlasování

předřazen bod 6. před 5. z organizačních důvodů, program schválen 0:10:55

0:11:00 Bod 4. Generel dopravy prezentuje zpracovatel Ing. Roháč z firmy Udimo

0:42:20 za město místostarosta Mikušek a šéfka stavebního odboru Vojkůvková komentují, ke schválení je předloženo doplnění Generelu o šest bodů (posouzení parkoviště Vítězná, propojení Zemědělské, parkoviště v rámci regenerace sídlišť, seřazení bodů podle potřebnosti, prověřit napojení Nádražní ulice na centrum, prověřit zprůjezdnění mostu u knihovny)

0:46:50 otevřena diskuze – krom zastupitelů se jí účastní i obchodníci z centra, Koňaříková předkládá návrh usnesení k bezodkladnému vybudování křižovatky u knihovny, Šulgan navrhuje rozšíření Generelu o posouzení dopadů na životní prostředí

1:35:30 návrh Koňaříkové přijat

1:36:10 návrh Šulgana nepřijat

1:37:00 přijato šest bodů k doplnění Generelu

1:37:20 Bod 6. Informace o soudním sporu s IPR podává právník města Mumulos

1:48:40 Bod 5. Zpráva o činnosti Policie ČR a Městské policie, přednáší a odpovídají jejich šéfové,

zprávy bere zastupitelstvo na vědomí, VV navrhují přítomnost Městské policie na parkovišti polikliniky k zajištění bezproblémového provozu, tento návrh neprošel

 

záznam II.

0:00:00 Bod 7. Zpráva o kontrole a plnění úkolů – tajemník neeviduje žádné úkoly

0:00:30 Bod 7.1 Zpráva o činnosti Rady města

0:10:14 Bod 8.1 Rozpočtová opatření

0:13:20 vysvětlení k SWAP

Blok 9. Podání Odboru správy majetku – převody a směny pozemků

0:27:55 Bod 10.1 Granty města II. kolo

0:30:35 Bod 10.2 dotace pro Klub seniorů, diskuze o rozdělování peněz přes granty a dotace, opozice žádá sjednotit systém, nakonec dotace přijata

0:41:00 Bod 10.3 schválení dotace pro Valašské muzeum v přírodě, přijato

0:42:30 Bod 10.4 dotace pro Běh Emila Zátopka, přijato

0:43:50 Bod 10.5 informace o spolupráci s partnerskými městy

0:45:30 Bod 11.1 Schválení odměny neuvolněnému místostarostovi, diskuze k tématu, schválena odměna ve výši 15 000kč

1:07:45 Bod 11.2 Doplnění pověření k výkonu funkce oddávajících

1:10:50 bod 11.3 Delegování na valnou hromadu Valašské vodohospodářské, protinávrh VV na Janču neprošel, schválen návrh koalice

1:14:20 bod 11.4 plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013

Diskuze