VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 30. září 2014

, aktualizováno:

Záznam I.
0:00:00 gratulace a pozvání na neformální setkání po skončení zasedání na guláš
0:02:00 prezence, chybí Kučera (dorazí později, jednání na kraji), dále Kubín, Bill, Martiňák
0:03:14 stanovení zapisovatelů, ověřovatelů (Kmenta, Janča), návrhové komise
0:04:30 hlasování o programu, navrhovatelé stahují bod 7.1.1, 7.2.6 a 7.2.16 z bloku majetkoprávního, dále se hlasuje o zařazení bodu 5.2 Informace o projektu Čistá řeka Bečva II. a bodu 6.1 O dotaci na Běh rodným krajem Emila Zátopka, oba body zařazeny, Rousová k bodu 6.1 podotýká, že byl doručen v pátek a nebyl čas se s ním seznámit
0:08:55 Bod 4. úkoly zastupitelstva - MěÚ neeviduje žádné úkoly
0:09:25 Bod 4.1 Zpráva o činnosti rady města, diskutují I. Jelínek ke své žádosti o informace, R. Janča se doatzuje na vymáhání dluhu po spol. Justitia za Jurkovičovu rozhlednu, I. Jelínek na střeleckou soutěž Městské policie
0:18:00 Bod 5. Informace o průběhu soudního sporu s IPR - novinky ve sporu o budouvu a pozemek Tklubu, D. Koňaříková se ptá na č.p. 1684
0:21:25 Bod 5.1 Informace o činnosti kontrolního výboru - Krytý bazén
0:24:20 Bod 5.2 Informace o projektu Čistá řeka Bečva II., diskutují F. Šulgan, P. Jelínek a R. Janča ke komplikacím v dopravě způsobeným špatným postupem stavební firmy
0:40:00 Bod 6.1 Analýza hospodaření obce v letech 2010-2014, přednáší zpracovatel Ing. Tesař
1:20:02 Bod 6.2 Rozpočtová opatření, finanční výbor se neshodl na dotaci pro Krytý bazén, podle nich není provozní ale na krytí ztráty, K. Gardaš se ptá na navržení nižší dotace pro Charitu Valašské Meziříčí, než byla požadována - zda lze očekávat udržení služby za poskytnutí nižší dotace - bude dofinancováno z kraje.    Rozpočtová opatření schválena.
1:43:50 Bod 6.3 Dotace pro Krytý bazén - neschváleno, je přerušeno jednání a svoláno dohadovací řízení k tomuto bodu

 


Záznam II.
0:00:00 již přítomen J. Kučera, dotace pro Krytý bazén schválena
Blok podání majetkoprávních - odkupy a směny pozemků (mj. situace kolem domu č.p. 1684)
1:07:30 Bod 8.1 Přesuny v grantech Iskérky, schváleno
1:08:40 Bod 8.2 Přesuny v grantech Charita, schváleno
1:09:30 Bod 8.3 Přesuny v grantech Klub seniorů, schváleno
1:10:15 Bod 8.4 Dofinancování centra denních služeb Charity Valašské Meziříčí, schváleno
1:20:26 Bod 8.5 Aktualizace Grantového systému
1:30:10 Bod 8.6 Dotace pro Seniorcentrum
1:37:00 Bod 8.7 Projednání a schválení smlouvy o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě
1:41:20 Bod 8.8 Informace o převodu majetku TJ Rožnov
1:47:40 Bod 8.9 Běh Emila Zátopka

 

Záznam III.
0:00:00 Bod 9.1 Změna územního plánu - Opatření obecné povahy 01/2014
0:13:25 Bod 10.1 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě: „Značení cyklotras v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika"
0:15:40 Bod 10.2 Podjezd pod mostem do centra
0:17:45 Bod 10.3 Rekonstrukce Palackého
0:20:00 Bod 10.4 Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské    policie Rožnov pod Radhoštěm do proškolení nového šéfa Městské policie
0:23:00 10.5 Pojmenování části lokality Dubková "Za Školou"
0:28:30 body 10.6 a 10.7 změny zakládajících listin
0:32:20 Bod 10.8 návrh I. Jelínka na zrušení parkovacích karek pro zaměstnance MěÚ a zastupitele, protinávrh K. Gardaše jen pro zastupitele,
0:41:00 Bod 10.9 Dotazníkové šetření Kam s kulturou dál, osloveny 3 společnosti, již máme 2 nabídky cenové i metodické
Různé