VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 5. března 2013

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 5. března 2013

záznam I.

0:00:00 informace o rezignaci místostarosty Vychodila ze dne 3. 1. 2013 a rezignaci několika náhradníků, novým zastupitelem Martin Maliňák, složení slibu zastupitele, gratulace k p. starostce narozeninám

0:04:50 prezence, přítomno 21 všech členů, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise

0:07:00 starostka navrhuje změny v programu, L. Rousová navrhuje změny v programu, změny přijaty

0:13:00 bod 4. volba místostarosty a členů Rady města

starostka informuje o rezignaci D. Drápaly na pozici v Radě města, předložen volební řád, následně schválen

0:18:15 starostka podává návrh na funkci druhého místostarosty (který se bude následně volit) jako na neuvolněného zastupitele – návrh přijat 14ti hlasy

na post místostarosty navržen I. Hanáček, ten kandidaturu přijímá

následně upozorňují K. Gardaš a R. Janča na nesrovnalosti ve volebním řádu, ten je nakonec změněn

 

záznam II.

0:00:00 volební komise oznamuje, že I. Hanáček byl zvolen 12 hlasy místostarostou

 

záznam III.

0:00:00 volba členů Rady, navrženi R. Bill a J. Koryčanský

 

záznam IV.

0:00:00 volební komise oznamuje výsledek – R. Bill zvolen 12 hlasy, J. Koryčnaský zvolen 14 hlasy

0:01:45 hlasování o změně usnesení o zastupování starostky v nepřítomnosti – a to místostarostou Mikuškem, případně Hanáčkem

0:02:30 Bod 5. Informace o kontrole plnění úkolů ZM – nejsou evidovány

0:03:00 P. Jelínek informuje o časovém posunu v činnosti kontrolního výboru

0:03:45 Bod 5.1 Zpráva o činnosti Rady města

L. Rousová žádá o doplnění některých informací k financování Jurkovičovy rozhledny, K. Gardaš žádá o rozklad proti pozastavení dotace, L. Rousová se dále ptá na zdržení v projektu úpravy okolí ulice Nádražní (termín posunut z důvodů komplikací, zejména inženýrských sítí, které neodpovídaly dokumentaci), a na nedostatečné zlepšení cyklistické dopravy navrhovaným projektem lávky na mostě ulice Nádražní (alternativu podchodem pod mostem blokuje Povodí), dále pak vyjadřuje lítost nad pozastavením vítání občánků a gratulací k jubileu Rožnovanům (úřad potvrzuje, že se hledá cesta, jak akce pozastavené kvůli Úřadu na ochranu osobních údajů opět pořádat), K. Gardaš se ptá, zda se nějak pokročilo ohledně SWAPu (ne, zatím k tomu vzhledem k vývoji na trhu není motivace).

0:33:30 občan T. Hradil vyjadřuje pobouření nad nezvládnutím volby místostarosty a radních, uvádí, že kvůli Jurkovičově rozhledně byl předvolán k výslechu, upozorňuje na možné korupční jednání při výběrovém řízení a ptá se, jak bude město řešit situaci, pokud bude muset vracet celou dotaci na tuto stavbu plus penále v celkové výši 16 milionů

0:38:12 starostka k tomuto uvádí, že město postupovalo ohledně vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem

0:39:40 Bod 6.1 Rozpočtové opatření 1/13, finanční výbor doporučuje, jeho předseda J. Brož nedoporučuje k přijetí, J. Brož se ptá na zřízení stropů v budově Štefanky, jestli je zodpovědný zhotovitel (neprokázalo se jednoznačně), J. Koryčanský se ptá na pojistku (kryje přímou škodu, tedy zničená nábytek), K. Gardaš se ptá, jak je vyčíslena cena opravy (asi 700 tisíc), I. Jelínek pochybuje o tom, že by chyba nebyla na straně zhotovitele, podle něj se do této konstrukce nesmí vrtat a ve Štefance byla namontována světla

rozpočtové opatření přijato

1:02:00 Bod 6.2 Granty 2014, navrhuje se vypsat druhé kolo pro nevyčerpané oblasti

Bod 6.3 Schválení daru Frenštátu pod Radhoštěm

1:20:35 Bod 6.4 Schválení rozpočtového výhledu 2014-2018, finanční výbor výhled doporučuje, město se s výhledem má naučit efektivně pracovat, měl by být propojen s akčním plánem, J. Brož upozorňuje na úbytek obyvatel města a pokles výběru daní

schváleno

 

záznam V.

0:00:00 p. Gajdarusová vysvětluje, jak byly pokuty za výběrová řízení přeúčtovány firmě Justitia

0:04:40 Blok podání správy majetku

0:18:30 Bod 8.2 Informace ze zasedání Řídící komise strategického plánu rozvoje města

K tomuto bodu se K. Gardaš ptá, zda ve všech pracovních skupinách byla tak tristní účast jako v životním prostředí, které se sešlo jen jednou

0:29:00 Bod 9.1 Vzorová smlouva o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace a přenesení jejich schvalování na Ing. Vojkůvkovou, schváleno

0:36:20 Bod 9.2 Výjimky z podmínek úhrady, schváleno

0:42:30 Bod 10.1 Pověření k zastupování v Místní akční skupině Rožnovsko

0:43:50 Bod 10.2 Rezignace člena finančního výboru Ing. Rýznara, nominace Ing. Majkuse a volba finančního výboru

0:48:00 Bod 10.3 navržení zástupce do představenstva Vak a Valašská vodohospodářská, navrhuje se starostka, B. Mikolajková navrhuje R. Janču, protinávrh neprošel, schválena starostka

0:51:50 Bod 10.4 navržení zástupce do představenstva mikroregionu, navržen místostarosta Mikušek, případně tajemník města

0:54:00 Bod 10.5 Řešení křižovatky u knihovny – K. Gardaš předkládá výsledky vlastního sčítání pohybu chodců v lokalitě, kritizuje v rozpočtu navržený projekt ostrůvku a volá po definitivnějším řešení semafory (ukazuje se, že Generel dopravy je již vyvěšen na webu města), návrh nepřijat

 1:07:30 Bod 10.6 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Rožnov

1:10:10 Bod 11.1 Vyhodnocení probačního programu

1:17:06 Bod 11.2 Informace o návrhu systému financování sportu

Různé – I. Jelínek se ptá na podmínky dotace nadace DKS pro Jurkovičovu rozhlednu, F. Šulgan se ptá na nečinnost úřadu ve věci žádosti o informace domu 1684, B. Mikolajková podává rezignaci na post zastupitelky